U bent hier: Home > CIB Expertise > Actueel

Actueel

Regels Innovatiebox voor het MKB versoepeld

 

Bent u een innovatieve ondernemer? Dan kunt u met ingang van 1 januari 2013 nog gemakkelijker gebruik maken van de Innovatiebox. Op verzoek wordt namelijk 25% van de winst aangemerkt als innovatieboxwinst (met een maximum van € 25.000). Dit voordeel is vervolgens weer voor 80% vrijgesteld, 20% wordt belast tegen 20% - 25%. Het effectieve vennootschapsbelastingtarief over 25% van uw winst daalt naar 4% of zelfs 5%.

Deze forfaitaire regeling voorkomt veel administratieve lasten. De keuze kan jaarlijks worden gemaakt. Uiteraard kan ook de ‘normale’ wettelijke regeling worden benut als dat voordeliger is. Benut u de innovatiebox nog niet, neem dan contact op met het CIB.  Wij kunnen u precies vertellen hoe u deze voordelige regeling optimaal kunt gebruiken.

Bron: Besluit van 20 december 2012, Staatsblad 30 december 2012, nr. 694.

 

 

Research & Development Aftrek (RDA)

De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2020 tot de mondiale top vijf van kenniseconomieën te behoren. Daarom zijn diverse regelingen geïntroduceerd om ontwikkeling binnen ondernemend Nederland te stimuleren, waarbij de focus ligt op technische innovaties.

De aftrek bedroeg in 2012 40% van de door Agentschap NL vastgestelde kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan S&O dat is erkend in een S&O-verklaring. In 2013 wordt de RDA verhoogd naar 54%. Daarmee betaalt de overheid maximaal 13,5% (Vpb-ondernemers) en 24,14% (IB-ondernemers) mee aan deze S&O-kosten. Met ingang van 1 januari 2012 is een nieuwe fiscale faciliteit om innovatie te stimuleren geïntroduceerd, de Research & Development Aftrek (de RDA) (naast de al bestaande  innovatiebox en WBSO-subsidie). De RDA geeft een extra aftrek van 54% van de kosten en investeringen die samenhangen met R&D.

Voordeel

De RDA levert een extra aftrek op van 54% in uw aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. De aftrek komt dus bovenop de mogelijkheid om de kosten direct ten laste van de winst te brengen, c.q. af te schrijven op investeringen. Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% komt het netto voordeel van de RDA dan uit op 13,5% van de kwalificerende kosten en uitgaven. Oefent u in privé uw onderneming uit en wordt uw winst belast in de inkomstenbelasting, dan loopt het netto voordeel zelfs op tot 24,14%.

Kwalificerende kosten en uitgaven

De hoogte van de RDA is afhankelijk van uw “kwalificerende kosten en uitgaven”. Omdat het onmogelijk is om een lijst te maken met alle kosten en uitgaven die in aanmerking komen voor de RDA is de definitie van kosten en uitgaven ruim gehouden en zijn bepaalde categorieën kosten en uitgaven uitgesloten van de regeling. Voor de RDA zijn bijvoorbeeld loonkosten, financieringskosten en investeringen in tweedehands bedrijfsmiddelen uitgesloten. De RDA kan wel worden benut voor onder meer de kosten van benodigde grondstoffen, materiaalkosten, testkosten, uitgaven voor de aanschaf van nieuwe apparatuur, benodigde licenties voor doorontwikkeling van software en nieuwbouwlaboratoria.

Eenvoud

Om de uitvoeringslasten van de regeling voor ‘kleine’ bedrijven zo laag mogelijk te houden wordt de RDA forfaitair berekend ingeval het aantal S&O-uren voor de WBSO-subsidie minder bedraagt dan 150 uur per maand in de aanvraagperiode. De hoogte van de RDA wordt dan bepaald over het aantal WBSO-uren vermenigvuldigd met € 15. De daadwerkelijke kosten en uitgaven zijn dan niet relevant en daarom hoeft hiervoor ook geen administratie te worden bijgehouden. Als aangetoond kan worden dat de totale kosten en uitgaven op jaarbasis meer bedragen dan € 50.000, kan toch worden afgeweken van deze forfaitaire berekening.

Aanvraag

Om in aanmerking te komen voor de RDA, dient de onderneming een aanvraag in te dienen bij Agentschap NL met een inschatting van de kwalificerende kosten en uitgaven. Op basis van een inschatting van de kosten en uitgaven wordt –indien de aanvraag wordt gehonoreerd- een voorlopige RDA-beschikking afgegeven. De WBSO-subsidie en RDA moeten gelijktijdig worden aangevraagd in het (digitale) WBSO-aanvraagformulier. Binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar moet de hoogte van de werkelijk gerealiseerde kosten en uitgaven worden gemeld bij Agentschap NL.

Administratieverplichtingen

De kosten en uitgaven dienen per WBSO-project te worden bijgehouden in een RDA-administratie. Uit deze administratie moet op eenvoudige en duidelijke wijze zijn af te leiden welke kosten en uitgaven zijn gemaakt in het kader van de RDA.

Cumulatie van regelingen

De RDA kan alleen worden toegepast op kosten en uitgaven die verband houden met een WBSO-project. Daarom is het noodzakelijk om gebruik te maken van de WBSO-subsidie, om van de RDA te kunnen profiteren. De regelingen kunnen dus naast elkaar worden benut. Omdat de WBSO-subsidie al een korting geeft op de af te dragen loonbelasting voor speur- en ontwikkelingstrajecten, zijn loonkosten expliciet uitgesloten voor de RDA.

Met de WBSO-subsidie kunt u tevens toegang verkrijgen tot de innovatiebox, waarmee u aanzienlijk kunt besparen op de vennootschapsbelasting van uw onderneming. Door deze regelingen met elkaar te combineren kan het belastingvoordeel fors oplopen.

 

Maakt u al gebruik van de WBSO-subsidie?

​De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2020 tot de mondiale top vijf van kenniseconomieën te behoren. Daarom zijn diverse regelingen geïntroduceerd om ontwikkeling binnen ondernemend Nederland te stimuleren, waarbij de focus ligt op technische innovaties.

Één van deze stimuleringsmaatregelen is de WBSO-subsidie. Dit is een tegemoetkoming voor bedrijven die speur- en ontwikkelingswerkzaamheden door hun personeel laten verrichten. Deze subsidie wordt gegeven via een korting op de af te dragen loonbelasting, zodat dit voordeel toekomt aan het bedrijf.

Voordeel

De hoogte van het voordeel is afhankelijk van het totale Speur- en Ontwikkelingsloon (S&O-loon) van de onderneming. Het S&O-loon wordt berekend door het gemiddelde (uur)loon van de ontwikkelingsmedewerkers te vermenigvuldigen met het aantal uren dat wordt besteed aan de speur- en ontwikkelingswerkzaamheden. De eerste twee jaar dat een onderneming gebruik maakt van de WBSO-subsidie wordt dit gemiddelde uurloon vastgesteld op € 29, daarna wordt het gemiddelde uurloon op basis van de werkelijke uurlonen van de S&O-medewerkers bepaald. Voor zogenoemde ‘starters’ –ondernemingen die nog géén vijf jaar inhoudingsplichtig zijn voor de loonbelasting én nog geen drie jaar de WBSO-subsidie hebben genoten- geldt een hogere korting. Het financiële voordeel kan als volgt worden berekend:

 

Financieel voordeel ​

Normaal​

Starter

1e schijf: totale S&O-loon tot € 110.000 ​

42%​


60%

2e schijf: totale S&O-loon vanaf € 110.000 ​

14%​

14%​

Belastingplan 2013

Op prinsjesdag is het Belastingplan voor 2013 gepresenteerd. Hierin zijn de nodige wijzigingen voorgesteld voor de WBSO-subsidie. De eerste schijf zal worden verruimd tot een S&O-loonsom van € 200.000. Daar staat tegenover dat het subsidiepercentage in de eerste schijf daalt tot 38%. Ook het starterspercentage daalt fors tot 50%. Het percentage in de tweede schijf van 14% blijft gelijk.

 

Voorgestelde wijzigingen voor 2013 (Belastingplan) ​

Normaal​

Starter

1e schijf: totale S&O-loon tot € 200.000 ​

38%​


50%

2e schijf: totale S&O-loon vanaf € 200.000 ​

14%​

14%​

Aanvragen WBSO-subsidie

Een aanvraag voor de WBSO-subsidie moet worden ingediend bij Agentschap NL. Bij de aanvraag moeten diverse gegevens van de onderneming worden vermeld, alsmede een projectomschrijving van het onderzoeksproject. De WBSO-subsidie moet minimaal een maand voor de ingangsdatum worden aangevraagd bij Agentschap NL. Hoewel de WBSO-subsidie niet met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd, kunnen toekomstige werkzaamheden van een lopend project nog wel onder de regeling worden gebracht. Als Agentschap NL de ingediende subsidieaanvraag honoreert, geeft zij een S&O-beschikking af.

Aantrekkelijk voor MKB-ondernemingen

De WBSO-subsidie is zeer aantrekkelijk voor MKB-ondernemingen die speur- en ontwikkelingswerkzaamheden verrichten. Het S&O-loon in de eerste schijf van € 110.000 levert namelijk een aanzienlijk hogere korting op dan het S&O-loon in de tweede schijf. Het voordeel voor een onderneming waarbij twee werknemers zich full time (= 1.872 uur per jaar) bezig houden met kwalificerende ontwikkelingswerkzaamheden bedraagt € 45.602 (€ 65.146 voor starters).

Niet te missen toegangskaartje

Naast het financiële voordeel dat met de regeling kan worden verkregen, vormt de S&O-beschikking een niet te missen toegangskaartje om gebruik te kunnen maken van de fiscaal aantrekkelijke innovatiebox, de Research & Development Aftrek en andere niet-fiscale regelingen, zoals de aanvullende borgstellingsregeling MKB.

Wat komt in aanmerking?

De volgende werkzaamheden kunnen in aanmerking komen voor de WBSO-subsidie:

  • Ontwikkeling van (onderdelen van) producten;
  • Ontwikkeling van (onderdelen van) programmatuur;
  • Ontwikkeling van (onderdelen van) nieuwe productieprocessen;
  • Technisch wetenschappelijk onderzoek;
  • Haalbaarheidsstudies.

Van belang is of het S&O-project erop is gericht om voor de onderneming nieuwe kennis op te doen. Daarnaast moet een onderneming met het project technisch risico lopen. Er moet sprake zijn van technische uitdagingen. Er geldt daarom voor de regeling geen resultaatverplichting, maar een inspanningsverplichting.

 

Innovatiebox

Besparen op de vennootschapsbelasting

Pagina-inhoud

De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2020 tot de mondiale top vijf van kenniseconomieën te behoren. Daarom zijn diverse regelingen geïntroduceerd om ontwikkeling binnen ondernemend Nederland te stimuleren, waarbij de focus ligt op technische innovaties.

Als u een technische innovatie hebt voortgebracht kan het zijn dat u in aanmerking komt voor de innovatiebox. Deze innovatiebox levert een fors fiscaal voordeel op, vooral in combinatie met de WBSO-subsidie en de RDA.

Voordeel

Om in aanmerking te komen voor de innovatiebox moet u (voor een zelf ontwikkelde innovatie) een octrooi, kwekersrecht of S&O verklaring hebben verkregen. Vervolgens hoeft u over de voordelen die toerekenbaar zijn aan de kwalificerende technische innovaties, effectief maar maximaal 5% vennootschapsbelasting te betalen, in plaats van maximaal 25%.

Afstemming met de Belastingdienst

Om de hoogte van het aan de innovatiebox toerekenbare voordeel te bepalen is van belang in welke mate de innovatieve ontwikkelingen bijdragen aan de winst op die innovaties. Daarom zijn in de praktijk diverse berekeningsmethodieken opgesteld om op een pragmatische wijze te kunnen bepalen, in welke mate de winst van uw onderneming toerekenbaar is aan de innovatieve activiteiten van uw onderneming. Door de Belastingdienst inzicht te verschaffen in de verschillende innovaties binnen uw bedrijf en het belang hiervan voor uw onderneming, kunt u vooraf – en voor meerdere jaren - zekerheid verkrijgen over de toepassing van de innovatiebox voor uw onderneming. U hoeft dus niet jaarlijks (achteraf) met de Belastingdienst in discussie te treden. De ervaring leert overigens dat deze onderhandelingen met de belastingdienst over het algemeen zeer prettig verlopen.

Terugwerkende kracht

De innovatiebox kan ook nog met terugwerkende kracht in al afgelopen jaren worden toegepast, zolang de definitieve aanslag vennootschapsbelasting over die jaren nog niet vaststaan. Uiteraard alleen als uw onderneming in deze jaren kwalificeert voor de innovatiebox. Door de innovatiebox alsnog in de nog niet definitief afgewikkelde aangifte(n) te verwerken, kan een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel worden behaald.

Innovatiebox bij verliezen

Het is per innovatie mogelijk om te kiezen voor de innovatiebox. Door alleen uw winstgevende ontwikkelingen onder de regeling te brengen, kunt u de belastingbesparing dan maximaliseren.

Ook zijn er mogelijkheden om de innovatiebox te kunnen benutten indien uw onderneming (tijdelijk) verliesgevend is. Niet alleen levert dat een voordeel voor de toekomst op, als u nog winsten uit het verleden heeft, kunt u via verliesverrekening direct een liquiditeitsvoordeel behalen.

Alledaagse innovaties

Veelgehoord misverstand is dat gebruik van de bovenstaande regelingen beperkt is tot bijvoorbeeld voorlopers in de hightech sector. Dit is niet het geval. Juist de ‘alledaagse’ innovaties in het reguliere bedrijfsleven kunnen profiteren van de faciliteiten. De regelingen zijn namelijk gericht op het vergroten van de dynamiek van de totale Nederlandse economie. De innovatiebox kan daarom in beginsel voor iedere (door)ontwikkeling van techniek in producten, productieprocessen en programmatuur leiden tot een aantrekkelijk belastingvoordeel.

Expertise CIB

Bij het CIB kunt u terecht voor meer informatie op het gebied van de fiscale innovatieregelingen.

 

 
 
© Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom 2011DisclaimerStatutenDesign by CIB